سفارش تبلیغ
صبا

CHEAT CODES

تقدیم به همه کسانی که خوشحالند مدرسه نمی‌روند! البته اگر میروند هم بهترینش روزایی هست که تعطیل میشه نمیرند:)
اینم رمز بازی GTA6

کد           
 عملکرد
 

تمام این کد ها رو در تلفن همراه نیکو
وارد کنید :

خون کامل و اسلحه
ها :

 GTA-555-0100 یا 482-555-0100

اسلحه :
GUN-555-0150
یا 486-555-0150

اسلحه های بیشتر
:

GUN-555-0100 یا 486-555-0100

خون کامل
:

DOC-555-0100 یا 362-555-0100

کم شدن
Wanted Level :

COP-555-0100 یا 267-555-0100

 بالا رفتن Wanted Level :
COP-555-0150
یا 267-555-0150

انتخاب آب و هوا :
HOT-555-0100
یا 468-555-0100

گرفتن Cognoscenti
:

CAR-555-0142 یا 227-555-0142

گرفتن  FBI Buffalo :
CAR-555-0100
یا 227-555-0100

گرفتن
 Turismo :

CAR-555-0147 یا 227-555-0147

گرفتن Comet
:

CAR-555-0175 یا 227-555-0175

گرفتن SuperGT :
CAR-555-0168 یا
227-555-0168

گرفتن NRG900 :
MBK-555-
0100 یا 625-555-0100

گرفتن Sanchez :
MBK-555-0150
یا 625-555-0150

گرفتن Police Chopper :
FLY-555-0100
یا 359-555-0100

گرفتن Jetmax :
WET-555-0100 یا
938-555-0100

 این ها هم هست

سلامتی:GESUNDHEIT


زره:TURTOISE


تانک:GIVEATANK


پول:IFIWEREARICHMAN


هوای
آفتابی:SKINCANCERFORME


اصلحه
ها:GUNSGUNSGUNS


اتومبیلهای اطراف
منفجر میشوند:BANGBANGBANG